خرید اینترنتی فایل(عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری)

-5-تشخیص ضایعات در بنا،مجموعه و یا بافت شهری اساسی ترین بخش قبل از هر اقدام مرمتی تشخیص ضایعه یا عارضه است . نوع مصالح پیوند منطقی عناصر ساختمانی توزیع متناسب نیروها،مقاومت شالوده در مقابل بارهای وارده، ـ تناسب نیروهای داخلی با توجه به توانای مصالح،حعوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری|40192041|vai42094062|عوامل موثر در تخریب بناها,عوامل موثر در تخریب بافت های شهری
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : عوامل موثر در تخریب بناها و بافت های شهری

-5-تشخیص ضایعات در بنا،مجموعه و یا بافت شهری

اساسی ترین بخش قبل از هر اقدام مرمتی تشخیص ضایعه یا عارضه است . نوع مصالح پیوند منطقی عناصر ساختمانی توزیع متناسب نیروها،مقاومت شالوده در مقابل بارهای وارده، ـ تناسب نیروهای داخلی با توجه به توانای مصالح،حفاظت صحیح كل ساختمان در برابر عوامل خارجی، در مجموع از عوامل و شرایط لازم برای تأمین ایستایی و ادامه حیات و بقای ساختمان محسوب می‌شوند. بنابراین هنگام بررسی یك بنا یا مجموعه و یا بافت شهری پرداخت به عواملی كه مخل قلمداد می شوند ضروری است.

كهولت و فرسودگی شرایط مناسبی را برای سایر عوامل مخل فراهم می كنند. ـ میزان رطوبت، تغیرات و نوسانات مداوم درجه حرارت(روز گرم و شب سرد) عوامل جوی، همگی مقاومت بنای پیر و فرسوده را تضعیف می كنند. طبعاً این مقاومت حد معینی دارد مجموعه عوامل نامبرده مخل ادامه زندگی بنا می شوند.

آسیب و عارضه> …..عدم تعادل> ….عامل مخل

بنابراین مشاهده آسیب و عارضه در بنا دال بر عدم وجود تعادل است كه در چنین شرایطی ریشه یابی عامل مخل در دستور كار قرار می گیرد.

به طور كلی عوامل تخریب مجموعه‌ای از كنشها و آسیبها هستند كه در تغییر شكل و تخریب بنا مؤثر واقع می شوند. نحوه تعمیر بنا نیز بستگی به نوع این عوامل مخل و مخرب دارد. پس ابتدا باید عواملی را كه موجب صدمه دیدن بنا و یا نهایتاً ویرانی آن شده اند بررسی كرد و سپس چگونگی تعمیر و حفظ و نگهداری آن را طراحی و اقدام را آغاز كرد.

2.5-عوامل مؤثر در تخریب بنا

1.2.5 عوامل طبیعی

مانند رعد و برق، ـ رطوبت ناشی از آبهای زیرزمینی یا ریزش باران و برف، باد، زلزله، عوامل بیولوژیك. ـ تأثیر عوامل طبیعی به نحوه استقرار، ـ تشكل بنا و مصالح مورد استفاده متفاوت بستگی دارد.

2.2.5عوامل اجتماعی و سوانح

مانند جنگ، ـ مهاجرت و آتش سوزی.

3.2.5 عوامل تخریب مربوط به شیوه خاص زندگی ماشینی

مانند تأسیسات بنا از قبیل فاضلاب، ـ كانال كشی و غیره.

4.2.5 عوامل تخریب مستقیم به وسیله مردم و حكام وقت

از جمله می توان به تخریب حصارها و خندقها با هدف گسترش شهرها، ـ تخریب بناهای عظیم به منظور استفاده از مصالح آنها و همچنین استفاده نادرست از ابنیه قدیمی، ـ استقرار مردم در واحدها و مجموعه های بزرگ دیمی و دخل و تصرف شدید و ناهنجار در آنها، حفاری ابنیه به منظور گنج یابی، اقدامات بدون مطالعه و برنامه ریزی افراد خیّر به منظور تعمیر، تغییر فشار آبهای زیرزمینی بر اثر حفر چاهای عمیق و پمپاژها.

جدول 1 می تواند در انطباق عارضه با بعضی از مسائل موجود در بنا ما را یاری رساند، ـ بدین معنی كه ضمن تجزیه بنا به بررسی پلان در بخشهای مختلف و الحاقات بنا در تمام ابعاد(پلانمتریك و احجام)می پردازیم كه در نهایت یكی از ابزارها برای مطالعه تنشها و عدم تعادل در بناهاست.

3.5اشاره ای به شناسایی آسیبها

نخستین اقدام ضروری برداشت صحیح از اثر آسیب دیده و تهیه نقشه های كامل آن است.در این نقشه ها ارائه وانعكاس جابه‌جاییها،انحرافات و دخالتها (الحاقات)ضروری است.

به این ترتیب ضایعات بنا به طور دقیق در این نقشه معرفی می شود. پس از شناخت و معرفی ضایعه، ـ مرحله بررسی و مطالعه در مورد علل آن آغاز می شود.كارشناسان و متخصصان به سونداژ و ردیابی عامل مخل می پردازند. هر عرضه ای ممكن است معلول چند عامل باشد. لذا بررسی و شناخت تمامی این عوامل ضروری است. برای مثال رانش یك دیوار در لحظه ممكن است بر اثر رطوبت در پی یا فشار تاق بالای دیوار باشد. پس از راه بصری و برداشت عملی عارضه را شناسایی و آن را ردیابی می كنیم تا علل آن معلوم گردد. پس از شناخت این علل و عوامل مرحله تشخیص، ـ درمان و فنون و تكنیكهای وابسته شروع می شود.

در این مرحله لازم است از مصالح و تكنیكی استفاده شود كه صدمات كمتری به بنا وارد آورد و در صورت لزوم در آینده قابل تعویض و جایگزینی باشد.

4.5فرسایش و زوال

تغییر خواص مصالح معمولاً متأثر از یك و یا هر دو عامل زیر است:

الف)تنشها(داخلی و خارجی)

ب)روندهای فساد و تحلیل رفتگی

1.4.5تنشهای عامل فرسایش و زوال به دو گروه خارجی و داخلی تقسیم می شوند كه از مجموعه عوامل مختلف تأثیر می پذیرد:

بارزیاد وارد بر سازه

اگرچه بارهای كششی در حدی نیستند كه باعث ایجاد شكافهای قابل روئت گردند. اما می توانند تركها و خلل و فرج ریز را گسترش دهند و موجب افزایش پیشروی آنها شوند و بدین ترتیب عوامل مناسب برای نفوذ آب و رطوبت را فراهم آورند و در نتیجه باعث فرسایش شوند(شكل 1)

در دیوارهای خشتی تنش كششی می تواند در نقاط اتصال موجب باز شدن مختصر اتصالها گردد و همین امر باعث نفوذ آب می شود و در نتیجه شرایط مناسب را برای فرسایش فراهم می آورد.

تنشهای حاصل از تغییرات دما:تمامی مواد و مصالح در برابر حرارت منبسط و در برابر سرما منقبض می گردندو اگرچنانچه به هر وسیله از این تغییرات جلوگیری شود تنشهای حاصله موجب ایجاد شكستگی در مصالح می گرد(شكل 2).اختلاف دما بین شب و روز بویژه در آسمان صاف به مراتب بیشتر است زیرا مواد و مصالح در برابر آفتاب بسیار گرم و در شبهای صاف به شدت سرد می شوند. ارقام زیر تغییرات پیش بینی شده برای یك قطعه یك متری از مواد مختلف (به صورت آزاد و غیر مسدود)را بر اثر یك تغییر دمای °C30 نشان می دهد.

mm 25/0 = گرانیت (سنگ خارا)

mm 4/0 – 3/0 = ملات ماسه و آهك

mm 20/0 – 15/0= خشت پخته

mm 15/0 = مرمر

mm 4/0-3 = بتون

mm 5/0 = سنگ آهكی

تغییرات طولی در سایر موادی كه معمولاً به همراه سایر مصالح ساختمانی به كار گرفته می شوند به شرح زیر است:

mm 3/0 = آهن

mm 3/0= شیشه

mm 7/0 آلومینیم

mm 0/3-5/1 = رزین پلاستیكی

mm. 7/0 = پلاستیك تقویت شده

اگر مواد و مصالحی با ضرایب انبساط متفاوت در نقاط اتصال به كارگرفته شوند زمینه ایجاد تنش كششی و برشی فراهم می آید كه میزان تنش با افزایش طول قطعات مورد نظر بیشتر می شود.انبساط حاصل از حرارت در قطعات بسیار بلند ایجاد تنش می كند. اگر از این انبساط جلوگیری شود و یا مصالح مختلفی به شكل غیر قابل انبساط و به صورت سفت و انعطاف ناپذیر كه بر اثر انبساط با هم به كار روند تنشهای حاصله می تواند موجب تغییر شك سازه یا ایجاد تركهایی در آن شود(شكل های 3و4)


مطالب دیگر:
تاریخ ایران و جهان تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید سده 18تاریخ ایران و جهان تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدیدتاریخ ایران و جهان جنگ جهانی اولتاریخ چهارم انسانی ادبیات و تاریختاریخ چهارم انسانی زندگی نامه و تاریختاریخ سال چهارم انسانی درس 14تاریخ سوم انسانی انقلاب های قرون جدیدتبدیل واحد – اندازه گیریتجزیه عنصریتحولاتت سیاسی در اروپا در قرون جدیدتساوی کسرتساوی کسرهاتصور شما از یک ناحیه چیست ؟تضمین و تضاد آرایه ادبی سال سوم انسانیتعیین علامتتغییر های شیمیایی در خدمت زندگیتفاضل بردارتقسیم اعداد اعشاری جلسه هفتم و هشتمتقسیم اعداد اعشاریتقسیم کسرهاتقسیم یک عدد بر عدد اعشاریتقسیم یک عدد بر عدد طبیعیتناسب جلسه دوازدهمتناقض و حس آمیزی آرایه ادبی سال سوم انسانیتنظیم عصبی